ܟܬܒܼܐ ܕܟܘܪܣܬܐ ܕܥܢܝܼܕܐ ܒܢܝ ܥܠܡܐ ܛܟܼܣܐ ܕܥܘܦܝܐ ܘܕܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܓܒܼܪܐ ܘܢܫܐ The Order of the first and third day of the FuneralService for Male and Famal- ܟܘܪ ܐܦܨܩܘܦܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܬܐܡܘܡܐ

Click to access Liturgy-of-the-of-funeral-in-three-languages.pdf