ܣܘܟܠܐ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܐܘܪܥܐ ܒܝܢܬ ܡܫܝܚܐ ܘܡܘܬܐ

ܡܪܚܩܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝܐ ܡ̣ܢ ܚܫܚܬܐ“ܒܝܬ ܩܪܒ݂ܐ” ܘܠܝܼܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܝܠܗ̇ – ܡܪܝ ܡܝܠܝܣ ܙܝܥܐ