ܛܒܲܥܬܵܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬ ܩܠܝܼܪ̈ܝܼܩܝܼ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢ̱ܚܵܐ – ܐܕܝ ܫܡܫܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ

ܪܫܐ 7 – 15 ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܬܫܡܫܝܬܐ – ܫܡܫܐ ܐܠܝܫܥ ܫܡܥܘܢ