ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܫܡܵܗܸ̈ܐ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܨܘܼܒ݂ܵܐ مار عوديشوع الصوباوي أسْماءٌ وتَفَاسيرُها مار عمانوئيل/اسقف كندا

http://bethkokheh.assyrianchurch.org/wp-content/uploads/2016/05/16-04-30.pdf

ܥܘܗܕܢܐ ܕ92 ܫܢ̈ܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܫܡܥܘܢ

ܣܘܟܠܐ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܗܝܡܢܘܬܢ

ܓܢܬܐ ܕܫܒ̣ܪ̈ܐ

ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܟܵܪ̈ܬܹܐ ܝܲܩܘܼܪ̈ܐ

ܡܪܚܩܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝܐ ܡ̣ܢ ܚܫܚܬܐ“ܒܝܬ ܩܪܒ݂ܐ” ܘܠܝܼܬܐ ܕܡܘܼܫܠܡܢܐ ܝܠܗ̇